Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyPS004
Nazwa formyLekcje matematyki z platformą epodreczniki.pl
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki wszystkich typów szkół, którzy chcą wykorzystywać pełną funkcjonalność platformy epodreczniki.pl w pracy z uczniami oraz nabyć umiejętność zdalnego prowadzenia zajęć.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do praktycznego wykorzystania platformy epodreczniki.pl podczas stacjonarnego nauczania matematyki oraz umożliwienie nauczycielom nabycia umiejętności organizacji zdalnego nauczania z wykorzystaniem wspomnianej platformy.
Realizowane treściModuł 1. Organizacja pracy na platformie epodreczniki.pl.
Moduł 2. Przygotowywanie i udostępnianie lekcji według własnego pomysłu na podstawie zasobów platformy epodreczniki.pl.
Moduł 3. Tworzenie własnych autorskich materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem szablonu platformy epodreczniki.pl.
Moduł 4. Tworzenie własnych autorskich materiałów edukacyjnych bez korzystania z dostępnych szablonów platformy epodreczniki.pl.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem następujących metod i form pracy:
– wykład: przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań;
– dyskusja: wymiana poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formy– Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
– Założenie własnego zespołu uczniowskiego na platformie epodreczniki.pl.
– Opracowanie lekcji matematyki według własnego pomysłu na bazie zasobów dostępnych na platformie epodreczniki.pl i udostępnienie jej uczniom.
– Przygotowanie własnej autorskiej lekcji matematyki na platformie epodreczniki.pl.
– Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
UwagiKurs „Lekcje matematyki z platformą epodreczniki.pl” realizowany będzie od 3 października 2020 r. do 19 października 2020 r.
Terminy spotkań:
Moduł 1 i Moduł 2: 3 października 2020 r., w godz. 8.30–14.45.
Moduł 3: 12 października 2020 r., w godz. 15.00–18.15.
Moduł 4: 19 października 2020 r., w godz. 15.00–18.15.
Liczba godzin stacjonarnych16
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli