Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS014
Nazwa formySzkoła Off Road – relacje w szkole. Projekt
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatProjekt dedykowany wszystkim nauczycielom z modułem przeznaczonym dla nauczycieli pełniącym funkcje wychowawcy klasy.
Cel/cele formyWsparcie nauczyciela w roli wychowawcy w trybie zdalnego nauczania. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania technologii w celu wspierania procesu edukacyjnego. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowi psychicznego uczniów w zdalnym nauczaniu.
Realizowane treściModuł 1
Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy on-line i offline
1. Reintegracja i integracja zespołów klasowych
2. Monitorowanie i diagnoza niepokojących sytuacji
3. Narzędzia interwencji kryzysowej
Moduł 2
Relacje nauczyciel-uczeń w zmieniającej się rzeczywistości.
1. Wspieranie ucznia na lekcji, aspekt psychologiczny
2. Budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się
3. Relacje zapośredniczone, czyli jak budować klimat współpracy bez kontaktu bezpośredniego
4. Współpraca z rodzicami
Moduł 3
Pozalekcyjny aspekt wychowawczy
1. Organizacja działań pozalekcyjnych w trybie online – wolontariat szkolny
2. Działania promocyjno-profilaktyczne
3. Organizacja działań pozalekcyjnych w trybie online – samorząd uczniowski


Sposób realizacjiDziałania projektowe planowane są do uruchomienie w formule blended learningowej czyli warsztat stacjonarny plus praca na platformie Moodle.
W przypadku braku takiej możliwości projekt będzie realizowany w formule zdalnej na platformie TEAMS oraz na platformie Moodle.
Czas trwania warsztatów 2 godziny dydaktyczne, czas pracy na platformie Moodle 2 godziny dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w wybranym module.
UwagiUczestnictwo w działaniach projektowych:
>nauczyciel zgłasza się do udziału w wybranym module, można uczestniczyć w dowolnej liczbie modułów.
Liczba godzin:
Moduł 1
6 godzin warsztatów i 6 godzin e-learningu
Moduł 2
6 godzin warsztatów i 6 godzin e-learningu
Moduł 3
6 godzin warsztatów i 6 godzin e-learningu
Liczba godzin stacjonarnych18
Liczba godzin e-learningowych18
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli