Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 39


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS001
Nazwa formyWspieranie rozwoju ucznia zdolnego
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Proces nauczania – uczenia się
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII) pracujący z uczniem zdolnym.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze wspierania rozwoju ucznia zdolnego.
Realizowane treściMODUŁ MERYTORYCZNY
• wykład „Uczeń zdolny w perspektywie pojęć, teorii i modelu działania”.
MODUŁ METODYCZNY
• warsztat „Praca z uczniem zdolnym na przedmiotach przyrodniczych”,
• warsztat „Praca z uczniem zdolnym na przedmiotach humanistycznych”,
• warsztat „Praca z uczniem zdolnym na językach obcych”.
MODUŁ PSYCHOLOGICZNY
• warsztat „Psychopedagogiczne aspekty pracy z uczniem zdolnym”,
• warsztat „Alternatywne metody pracy z uczniem zdolnym”.
Sposób realizacjiProjekt adresowany jest do nauczycieli ze szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim, drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VIII), zainteresowanych tematyką dostosowania warunków kształcenia do potrzeb ucznia zdolnego. Cykl projektowy obejmuje 16 godz. dydaktycznych zajęć stacjonarnych w siedzibie ŚCDN (do wyboru jeden warsztat z modułu metodycznego) oraz aktywności e-learningowe pomiędzy zjazdami (łącznie 6 godz. dydaktycznych).
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach stacjonarnych z zakresu modułu merytorycznego i psychologicznego oraz wybranego warsztatu metodycznego – zależnie od nauczanego przedmiotu. Aktywność nauczycieli na platformie e-learningowej projektu.
UwagiProjekt planowany jest w formule stacjonarnej, potrwa od lutego 2021 r. do czerwca 2021 r. Nauczyciele zgłoszeni do projektu otrzymają dostęp do platformy e-learningowej kursu z materiałami szkoleniowymi (wykorzystywanymi na zajęciach oraz poszerzających omawiane zagadnienia).
Liczba godzin stacjonarnych24
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli