Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS009
Nazwa formyZarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Aspekt prawny, praktyczny i psychologiczny
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy dyrektorów w zakresie przepisów prawa regulujących kwestie bezpieczeństwa w szkole, procedur postępowania oraz psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych. Doskonalenie umiejętności reagowania adekwatnego do sytuacji kryzysowej.
Realizowane treściI. Wprowadzenie do Projektu: Sytuacje kryzysowe w szkole – przepisy prawa i/a funkcjonowanie szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i kryzysu.
a) Bezpieczeństwo w szkole – przepisy prawa, odpowiedzialność dyrektora.
b) Zarządzanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa (kryzysowych) – przepisy prawa, odpowiedzialność dyrektora.
c) Kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych.
d) Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych a/i rola dyrektora
e) Podsumowanie modułu – praktyczne aspekty postępowania w sytuacji kryzysowej na wybranych przykładach.
II. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowej w szkole.
a) Wprowadzenie do Modułu. Sytuacje kryzysowe – aspekty terminologiczne. Typowe zachowania ludzi w organizacji szkolnej w sytuacjach kryzysowych.
b) Kryzys w kontekście nauk psychologicznych. Rodzaje kryzysów. Fazy kryzysu.
c) Interwencja kryzysowa – etapy interwencji. Rola i pożądane zadania/działania dyrektora w sytuacji kryzysowej.
III. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – przykłady dobrych praktyk.
a) Wprowadzenie do modułu: Studium przypadku jako forma analizy i opisu przykładu dobrej praktyki.
b) Przykłady dobrych praktyk – praca własna uczestników.
c) Podsumowanie Projektu – prezentacja przykładów dobrych praktyk/ studium przypadków.
Sposób realizacjiProjekt realizowany w formule blended learningu, łączącej aktywności na platformie TEAMS (webinaria), platformie Moodle (lektura zasobów, prezentacje, dyskusje, wymiana doświadczeń, zadania) ŚCDN oraz na zajęciach stacjonarnych w siedzibie ŚCDN w okresie październik-grudzień 2020 r. (zajęcia stacjonarne w dni powszednie oraz w jedną sobotę).
Warunki ukończenia formyPrzesłanie elektronicznego zgłoszenia. Aktywny udział w zajęciach stacjonarnych oraz e-learningu.
UwagiProjekt rozpocznie się w październiku 2020 r.
Liczba godzin stacjonarnych24
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli