Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS010
Nazwa formyAkademia Metodyczna Zdalnego Nauczania. Dyrektorzy
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Kierunki polityki oświatowej państwa
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Cel/cele formyWsparcie dyrektorów w realizacji zadań szkoły w rzeczywistości łączącej pracę off i online. Ukazanie szans wynikających w nowych zastosowań TIK. Dostarczenie wiedzy o teorii dobrostanu i modelu PERMA jako fundamentów relacji w zespołach.
Realizowane treściMODUŁ I. PSYCHOLOGICZNY – Uczeń i nauczyciel on i offline / Dyrektor on i offline.
a) Wstęp do psychologii pozytywnej (webinarium).
b) Identyfikowanie, nazywanie, wyrażanie i akceptacja emocji.
c) Zaangażowanie. Praca na mocnych stronach.
d) Budowanie pozytywnych relacji on i offline.
d) Poczucie koherencji bazą do budowania motywacji.
e) Język jako narzędzie reprezentatywne dla różnych stylów zarządzania.
MODUŁ II. CYFROWY. Konstruktywistyczne podejście do zarządzania i koordynowania procesów edukacyjnych.
a) Konstruktywizm w przestrzeni off i online (webinarium).
b) Wykorzystanie TIK w komunikacji i organizacji pracy zespołowej nauczycieli.
c) Co i jak obserwować w klasie online? Co i jak oceniać w pracy cyfrowego nauczyciela?
MODUŁ III. METODYCZNY: Warsztaty wokół lekcji otwartych prowadzonych przez doradców metodycznych.
a) Model PERMA w praktyce (webinarium).
b) Obserwacja lekcji z wykorzystaniem arkusza opartego na modelu PERMA.
c) Analiza obserwowanej lekcji, wnioski i rekomendacje.


Sposób realizacjiProjekt realizowany od września 2020 do stycznia 2021 r. w formie blended learningu: zajęcia stacjonarne (w tym – obserwacje lekcji prowadzonych przez doradców metodycznych) oraz e-learning (webinaria na plaformie TEAMS, praca na platformie Moodle).
Warunki ukończenia formyPezesłanie elektronicznego zgłoszenia przez dyrektora oraz (do oddzielnej grupy) przez przynajmniej jednego nauczyciela reprezentującego szkołę. Aktywny udział w zajęciach stacjonarnych i zdalnych.
UwagiPodstawę metodologiczną Projektu stanowi "Teoria dobrostanu” Martina Seligmana, który definiuje dobrostan jako konstrukt składający się z pięciu mierzalnych i niezależnych od siebie pięciu komponentów, określanych akronimem PERMA, czyli: Positive emotion (Pozytywne emocje), Engagement (Zaangażowanie), Relationships (Relacje/związki z innymi), Meaningm (Sens), Accomplishment (Osiągnięcia). Treści Projektu odnoszą się do praktyk szkolnych w sytuacjach realnych i zdalnych.
Liczba godzin stacjonarnych24
Liczba godzin e-learningowych18
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli