Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 13


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS017-1
Nazwa formyLaboratorium projektowe klas młodszych. Kompetencje językowe, społeczne i obywatelskie
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli klas I–III w zakresie planowania i realizacji innowacyjnych form uczenia się uczniów opartych na metodzie projektów i nowoczesnych technologiach.
Realizowane treściI. Moduł teoretyczny.
1. Innowacyjne metody i formy pracy z uczniami na zajęciach zintegrowanych klas młodszych.
2. Metoda projektu jako strategia integracji organizacyjnej, metodycznej i treściowej.
3. Aktywność fizyczna dzieci w formule zajęć zintegrowanych.
II. Moduł technologiczny.
1. Metoda WebQuest w klasach I–III.
2. Narzędzi i platformy online dla edukacji wczesnoszkolnej.
3. TIK na zajęciach zintegrowanych w klasach I–III.
III. Warsztaty kompetencyjne: kompetencje językowe, społeczne i obywatelskie.
IV. Moduł praktyczny.
1. Realizacja i prezentacja autorskiego miniprojektu w pracy z uczniami klas młodszych.
Sposób realizacjiProgram przedsięwzięcia pod nazwą „Laboratorium projektowe klas młodszych” oparty jest na metodzie projektów edukacyjnych wykorzystujących TIK w edukacji dzieci młodszych. Jego cele skupione są wokół kształtowania kompetencji kluczowych uczniów klas młodszych.
Strukturę projektu tworzyć będą trzy moduły zajęć realizowane w formie zdalnej i stacjonarnej oraz warsztaty kompetencyjne. Moduł IV projektu uwzględnia implementację poznanych rozwiązań i propozycji do praktyki szkolnej, w formie autorskiego projektu edukacyjnego wdrożonego w pracy z uczniami klas I–III.
W programie zajęć uwzględniono warsztaty kompetencyjne, z których każdy dotyczy innej grupy kompetencji kluczowych. Stanowią one ścieżkę do wyboru dla uczestnika:
– kompetencje językowe, społeczne i obywatelskie;
– kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
– kompetencje w zakresie ekspresji kulturowej.
W każdym z wybranych warsztatów kompetencyjnych uwzględniono pracę indywidualną z uczestnikiem w formie konsultacji z opiekunem (za pośrednictwem platformy e-learningowej).
Biorąc pod uwagę preferowane kompetencje kluczowe Uczestnik zapisuje się i bierze udział w wybranej ścieżce projektowej (uwzględnionej w tytule formy).
Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od września 2020 r. do stycznia 2021 r.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach zdalnych i stacjonarnych.
Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego z uczniami klas młodszych.
UwagiW sytuacji zaostrzenia rygoru sanitarnego zastrzega się zmianę terminów lub formy realizacji ze stacjonarnej na zdalną.
Liczba godzin stacjonarnych28
Liczba godzin e-learningowych18
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli