Powrót do wyszukiwarki


W celu zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie dla rady pedagogicznej należy wypełnić Kartę zamówienia szkolenia i wysłać, wybierając jedną z poniżej przedstawionych możliwości:


 

UWAGA:Liczba zgłoszonych uczestników: 13 osób
Adres placówki: np. ul. Przykładowa 10, 26-000 Przykład
Liczba kilometrów w obie strony (liczona od Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce do placówki): 42 kilometry.

 


Liczba zgłoszonych uczestników szkolenia

Koszty organizacyjne

(pomnożyć)

plus

Liczba km od siedziby ŚCDN do siedziby placówki x2

(w obie strony,
dokładny adres
z ulicą i numerem)
*Kielce = 0 km

Kwota za 1 km (pomnożyć)

=

Cena szkolenia

Łączna kwota
Proszę zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku

13 osób

x10 zł

+

42 km w obie strony

X 0,5851 zł

=

154,57 zł

 


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli